Kezdőlap
https://kozbeszerzesireferenstanfolyam.hu/

Részlet a közbeszerzési referens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 

1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01
 
 Szakképesítés megnevezése: Közbeszerzési referens
 

 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
 

 
3. PÁLYATÜKÖR
 
 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője  
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A közbeszerzési referens feladata, hogy – ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon – alkalmazza a közbeszerzési törvényt, annak végrehajtási rendeleteit és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít el, illetve működik közre azok elkészítésében.
A közbeszerzési eljárásokban el kell látnia az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Előzőeken túl ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe, valamint nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését.
Feladata, hogy a közbeszerzési eljárásokban ellássa az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat. E körben különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-        alkalmazni a közbeszerzési törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat
-        nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit,
-        áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait
-        meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát
-        ellátni az ajánlatkérőkre háruló tervezési és kapcsolódó egyéb feladatokat
-        elkészíteni az eljárás felhívását és bekapcsolódni a dokumentáció összeállításába
-        alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat
-        ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat
-        nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését
-        ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket
-       felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe
-       alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi szabályokat és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat
-       alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) irányadó rendelkezéseit
-       felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni
-       helyesen, az etikus magatartás szabályai szerint eljárni a közbeszerzési eljárás során
-       gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról
-       nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel
 
  
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10848-12 A közbeszerzés alapjai
4.4. 10849-12 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
4.5. 10858-12 Jogi alapintézmények
4.6. 10859-12 Közbeszerzési gyakorlat
4.7. 10860-12 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10848-12 A közbeszerzés alapjai írásbeli
5.2.4. 10849-12 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat írásbeli
5.2.5. 10858-12 Jogi alapintézmények írásbeli
5.2.6. 10859-12 Közbeszerzési gyakorlat gyakorlati
5.2.7. 10860-12 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények gyakorlati
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés gyakorlati alkalmazása
 
A vizsgafeladat ismertetése: Több gyakorlati, összetett feladat megoldása, amelyek a közbeszerzés gyakorlati oldalának számonkérésére irányulnak. A feladatok a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott
10859-12 azonosító számú Közbeszerzési gyakorlat és
10860-12 azonosító számú Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények
követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.
 
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszterek által kiadott és honlapjukon közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés elméleti alkalmazása
 
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladatok a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott
10848-12 azonosító számú A közbeszerzés alapjai és
10849-12 azonosító számú Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Jogi és közbeszerzési ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott
10848-12 azonosító számú A közbeszerzés alapjai,
10858-12 azonosító számú Jogi alapintézmények és
10849-12 azonosító számú Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.
 
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részlet a közbeszerzési referens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből.